Pravni uslovi

Na ovoj internet stranici svi su dobrodošli. Međutim, pristupanjem ovoj internet stranici saglasni ste da se pridržavate sledećih Uslova korišćenja. AKO NISTE SAGLASNI DA SE PRIDRŽAVATE SLEDEĆIH USLOVA KORIŠĆENJA, MOLIMO VAS DA NAPUSTITE INTERNET STRANICU.

Pristup ALFA LAVAL Corporate AB (u daljem tekstu, ALFA LAVAL) internet stranicama saglasni ste da se pridržavate sledećih uslova+:

Autorsko pravo

Vizuelni izgled internet stranice i sadržaj internet stranica (uključujući ali ne samo tekst, slike i audiovizuelne elemente) su zaštićeni autorskim pravom kompanije ALFA LAVAL (ili njenih zavisnih društava, ako je tako naznačeno, odnosno njenih davalaca licenci) i zaštićeni su autorskim pravima u Švedskoj, kao i po drugim stranim zakonima i sporazumima. Sadržaj je zaštićen i kao neregistrovani dizajn Zajednice. Sva prava zadržana.

Sadržaj na internet stranici, uključujući ali ne samo tekst, slike i zvuke ne sme se, osim za izričito privatne potrebe ili ako je drugačije propisano, umnožavati, prenositi, distribuirati i čuvati bez prethodne pisane dozvole kompanije ALFA LAVAL Corporate AB.

Izmene sadržaja na internet stranici su izričito zabranjene. Zbog toga ne smete na primer (i) da distribuirate ili prenosite te sadržaje na internetu ili van interneta; (ii) da menjate, ponovo koristite ili ponovo postavljate te sadržaje; (iii) da uklanjate obeležja sa preuzetih materijala koji predstavljaju obaveštenje ili objašnjenje autorskog prava, žiga, izgleda, patenta ili drugog prava intelektualne svojine; (iv) da koristite sadržaje za javne svrhe, čak iako nisu komercijalne; ili (v) da pokušavate da dekompilirate, primenjujete obrnuti inženjering ili na drugi način raščlanjujete softver ili drugi sadržaj sa ove internet stranice.

Upotreba saopštenja za javnost i drugih dokumenata koji su klasifikovani kao javni je dozvoljena u javnoj komunikaciji, ako se navodi izvor informacije. Drugi oblici umnožavanja, prenosa, distribucije ili skladištenja dela ili celog sadržaja na bilo koji način bez prethodne pisane saglasnosti kompanije ALFA LAVAL je zabranjeno osim u skladu sa sledećim uslovima. Sadržaj ALFA LAVAL internet stranice sme da se koristi samo za informativne svrhe i na način koji ne šteti reputaciji kompanije ALFA LAVAL. Informacije na internet stranici ne smeju da se menjaju bez izričite pisane dozvole kompanije ALFA LAVAL. Na pojedinačne dokumente na internet stranicama ne smeju se primenjivati dodatni uslovi koji se navode u tim dokumentima.

Pojedini delovi internet stranice sadrže slike i materijale koji su predmet autorskih prava njihovih davalaca, a koje kompanija ALFA LAVAL koristi sa dozvolom. Vaša upotreba tih materijala na način koji nije u skladu sa ovim uslovima korišćenja može predstavljati povredu prava tih strana.

Kompanija ALFA LAVAL daje vam ovlašćenje da na vašem računaru čuvate ili da štampate kopije izvoda sa ovih stranica samo za ličnu upotrebu.
Žig

Ime kompanije ALFA LAVAL i grupe, logo i imena njenih zavisnih i povezanih društava, kao i imena brendova, proizvoda i žigovi kompanije ALFA LAVAL, njenih zavisnih i povezanih društava su vlasništvo kompanije ALFA LAVAL, odnosno njenih zavisnih i povezanih društava.

Odricanje od odgovornosti, garancije

Sadržaj na internet stranicama kompanije ALFA LAVAL su dati u postojećem i raspoloživom stanju. Osim ako je propisano važećim zakonima ne daju se nikakve garancije, izričite ili implicitne, uključujući ne samo implicitne garancije za mogućnost prodaje, pogodnost za određenu svrhu ili nekršenje prava intelektualne svojine u vezi sa tačnošću, preciznošću, pouzdanošću ili drugim osobinama sadržaja ovih stranica.  Kompanija ALFA LAVAL ne garantuje da njene stranice ili server na kom se stranica nalazi nemaju viruse ili druge štetne komponente. Bilo koja ALFA LAVAL dokumentacija može da sadrži netačnosti ili štamparske greške. Kompanija ALFA LAVAL može da izvršiti izmene i dopune informacija iz ovog dokumenta. Kompanija ALFA LAVAL zadržava pravo da izmeni stranice ili da uskrati pristup istima u bilo kom trenutku.

Kompanija ALFA LAVAL nije odgovorna na bilo koji način za štetu, uključujući ne samo direktnu, slučaju, posledičnu, posrednu, sekundarnu, specijalnu ili kaznenu štetu, gubitka ili troškove ili gubitak dobiti koji je povezan sa vašim pristupom internet stranicama kompanija ALFA LAVAL ili bilo kojoj stranici koja je sa tim stranicama povezana, ili nemogućnošću upotrebe sadržaja ovih stranica ili upotrebom ili pokušajem upotrebe informacija sadržanim na stranicama ili povezanih sa neizvršavanjem, greškom, propustom, prekidom, neispravnošću, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom ili linijskom ili sistemskom greškom, čak i ako su kompanija ALFA LAVAL i njeni predstavnici upoznati sa tom štetom, gubicima ili troškovima. Ni u kom slučaju kompanija ALFA LAVAL ne može biti odgovorna za štetu u iznosu većem od iznosa koji ste platili za pristup internet stranici.

Kompanija ALFA LAVAL ne preuzima odgovornost za materijal koji je u vlasništvu, koji su kreirale ili objavile treće strane ka čijim stranicama se nalazi link na stranici kompanije ALFA LAVAL. Pri pristupanju tim internet stranicama trećih strana potrebno je da revidirate i prihvatite pravila korišćenja te stranice pre nego što započnete sa njenim korišćenjem. Link ka stranici koja ne pripada kompaniji ALFA LAVAL ne podrazumeva da kompanija ALFA LAVAL podržava tu stranicu i proizvode ili usluge koji se spominju na internet stranici treće strane.

Dostavljanje materijala

ALFA LAVAL vas poziva da na internet stranici ostavljate komentare koji nisu poverljivi, a koji se tiču proizvoda kompanije ALFA LAVAL. Ako imate neku sa kojom biste želeli da upoznate kompaniju ALFA LAVAL, kako bi razmotrila njenu upotrebu u zamenu za novčanu naknadu, nemojte je slati na ovu internet stranicu ili na drugi način putem interneta. Kada nam dostavljate materijal, na primer putem elektronske pošte ili naše internet stranice, vi kao dostavljač materijala ste saglasni sa sledećim uslovima: (1) Materijal stavljate na raspolaganje upoznati da možemo da ga objavimo; (2) Garantujete da materijal ne sadrži elemente koji su nezakoniti ili na drugi način neprikladni za objavljivanje; (3) Preduzećete razumne mere da skenirate i uklonite sve viruse ili druge zarazne ili štetne elemente pre dostavljanja materijala; (4) Saglasni ste da nas zaštitite, ako neka treća strana preduzme mere protiv nas u vezi sa materijalom koji ste dostavili; (5) Saglasni ste da ne preduzimate mere protiv nas u pogledu tog materijala; i (6) Vi ste vlasnik materijala ili neograničenog prava da nam isti dostavite, a kompanija ALFA LAVAL može da objavi materijal, odnosno upotrebi materijal i koncepte koji su u njemu opisani u svojim proizvodima bez odgovornosti ili obaveze plaćanja naknade.

Sva prava zadržana

Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovim dokumentom su zadržana. Kompanija ALFA LAVAL zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku tako što će ažurirati ovu objavu. Sve takve promene su za vas obavezujuće i stoga bi trebalo povremeno da proverite Uslove korišćenja.

Vlasnik stranice

Internet stranica je u vlasništvu i objavljuje je:
Alfa Laval Corporate AB

SE-221 00 LUND

Sweden
Telefon: +4646 36 65 00

Faks: +46 46 32 35 79

Kontakt

Ako imate pitanja o navedenim uslovima korišćenja slobodno se obratite kompaniji ALFA LAVAL (publ) preko kontakt stranice kompanije ALFA LAVAL Corporate AB.