Izgradnja poverenja dovođenjem do maksimuma vreme ispravnog rada uz svođenje troškova na minimum

Dokazujući ogromnu stručnost i iskustvo iznova i iznova za ovu veliku petrohemijsku kompaniju u Saudijskoj Arabiji, Alfa Laval je stekla poverenje kao dugoročni partner u uslugama. Rezultat: više ispravnog rada, povećana produktivnost i smanjeni troškovi održavanja.

DATUM 2023-11-28

Revizija uspešnosti je dovela do maksimuma servisne intervale

Kompanija Alfa Laval je preporučila Reviziju uspešnosti  za čišćenje 45 velikih izmenjivača toplote Alfa Laval koji se koriste za hlađenje. To je rezultiralo planovima zasnovanim na stanju za čišćenje na mestu i zamenu zaptivača. Od tada jedinice rade već godinama bez otvaranja.

Usluge čišćenja su povećale vreme ispravnog rada za 85%

Kada se suočila sa izazovima u svom postrojenju u Olefinu, kompanija se ponovo okrenula kompaniji Alfa Laval kako bi povećala produktivnost i skratila vreme zastoja. Kompanija Alfa Laval razvila je prilagođeni postupak čišćenja na mestu kojim je vreme održavanja sa četrnaest dana skraćeno na samo dva, povećavajući vreme ispravnog rada i produžujući radni vek zaptivača i ploča.

Revizija stanja je uklonila gubitak u proizvodnji 

Kupac je takođe zamolio kompaniju Alfa Laval da obezbedi besprekoran učinak izmenjivača toplote ploče u njegovom postrojenju za etilen glikol. Etilen glikol je proizvod koji kompaniji omogućuje najveće marže. Na osnovu revizije stanja jedinica, kompanija Alfa Laval je preporučila sveobuhvatan plan održavanja. To je sprečilo neplanirana zaustavljanja proizvodnje i gubitak etilen glikola usled zastoja izmenjivača toplote. 

Ugovor o podeli odgovornosti je osigurao vreme ispravnog rada postrojenja

Potpisivanjem dugoročnog Ugovora o podeli odgovornosti za izmenjivače toplote sa zaptivenom pločom, kupac je uspeo da obezbedi ispravnost rada postrojenja, generiše značajne uštede troškova, dosledno isporučuje visok kvalitet krajnjeg proizvoda i poboljša krajnji rezultat. Kompanija Alfa Laval je stekla potpuno poverenje ne samo pokazujući stručnost u procesu, već i merljivim rezultatima iz Ugovora o podeli odgovornosti. 

Smatramo da je Alfa Laval pouzdan partner, a ne samo pružalac usluga. Oslanjamo se na njihovu stručnost kao pomoć u optimizaciji naših procesa i povećanju produktivnosti postrojenja." PREDSTAVNIK PETROHEMIJSKE KOMPANIJE SAUDIJSKE ARABIJE 

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga

Prilagođen performansama

Sporazum o performansama predstavlja prilagođena servisna rešenja koja zadovoljavaju vaše specifične potrebe kombinujući bilo koju uslugu u Alfa Laval 360° servisnom portfoliju tokom određenog vremenskog perioda. 

Više o Alfa Laval Sporazumima o performansama 

Kupac

Velika petrohemijska kompanija u Saudijskoj Arabiji i jedan od najvećih svetskih proizvođača etilena koristi velike zaptivene izmenjivače toplote Alfa Laval – ukupno oko 70 njih - u ključnim obavezama prenosa toplote u celom postrojenju.