Stripovanje kisele vode

Izdvajanje vodonik sulfida i amonijaka iz kisele vode iz rafinerije pre nove upotrebe ili tretmana otpadne vode zahteva veoma pouzdanu opremu, otpornu na koroziju i sa niskim prljanjem. Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote su dobri za tu namenu, jer minimiziraju probleme prljanja i korozije u jedinicama za izdvajanje kisele vode u rafinerijama širom sveta uz maksimiziranje energetske efikasnosti i korisnog vremena rada.

Image for Sour water stripping 640x360 large

Optimizacija procesa izdvajanja kisele vode

Jedinice za kiselu vodu u rafinerijama imaju za cilj maksimiziranje upotrebe vode kroz primenu toplote za izdvajanjeizdvajanje vodonik-sulfida i amonijama iz procesne vode. Alfa Laval poseduje znanje, tehnologiju i usluge za maksimiziranje energetske efikasnosti i minimiziranje problema prljanja i korozije.

Povećanje energetske efikasnosti izdvajanja kisele vode

Energija se izvlači kada se obavlja predgrejanje kisele vode pre jedinice za izdvajanje, putem stripovane vode. Što se više energije iskoristi u ovom procesu, manje energije je potrebno iz kotla za ponovno zagrevanje u jedinici za izdvajanje, u smislu pare.

Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote se mogu projektovati sa temperaturnim pristupom od svega 5°C. To maksimizira iskorišćenje energije, čime se minimizira potrošnja pare u kotlu za ponovno zagrevanje.

Kotao za ponovno zagrevanje u jedinici za izdvajanje je generalno projektovan kao kotao kazanskog tipa. Oni obično zahtevaju veliku temperaturnu razliku između medijuma i pare. To znači da je potrebna para pod visokim pritiskom za rad kotla za ponovno zagrevanje.

Kada se Alfa Laval Compabloc izmenjivači koriste kao termosifonski kotlovi za ponovno zagrevanje sa izdignutim slojem, za stub za izdvajanje kisele vode, temperaturna razlika manja od 10°C može pokrenuti kotao i stvoriti prirodnu cirkulaciju kroz kotao za ponovno zagrevanje. To često znači da je moguće koristiti dostupniju paru pod niskim pritiskom umesto pare pod srednjim pritiskom.

Ublažavanje prljanja

Postoje različiti tipovi naslaga prljanja. Prljanje može uzeti oblik korozivnih čestica koje obično dolaze iz tornja za izdvajanje, ili mulja iz rezervoara kisele vode kada postoje problemi u procesu i prenošenje ugljovodonika u ovaj rezervoar. Za minimiziranje tendencija ka prljanju, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote su projektovani za maksimalno smicanje i turbulenciju u kanalima za prenos toplote, što u velikoj meri smanjuje tendencije izmenjivača toplote ka prljanju.

Unapređenje otpornosti na koroziju u procesu izdvajanjaizdvajanja kisele vode

U slučaju visokog sadržaja vodonik sulfida u vodi, rizik od korozije se povećava. U mnogim slučajevima, nelegirani čelik se ne može koristiti a potrebna je upotreba materijala višeg kvaliteta. Za minimiziranje rizika od korozije, standardni Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote seprave od AISI 316L nerđajućeg čelika. Pored toga, više klase materijala su lako dostupne na zahtev.

Zaštita procesa kroz pouzdan, zadihtovan dizajn

Zbog toga što je vodonik sulfid smrtonosno jedinjenje, rizik od curenja iz izmenjivača toplote koji koriste taj medijum se mora minimizirati. Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote imaju ploče koje su laserski zavarene tako da formiraju kanale za prenos toplote. Zbog toga što nema dihtunga između ploča koji zaptivaju kanale za prenos toplote od spoljašnje sredine, rizik od eksternog curenja je minimiziran.

Smanjenje CAPEX-a

Troškovi izmenjivača toplote takođe predstavljaju veliki deo ukupnih troškova procesne jedinice, naročito ukoliko je potreban veći broj velikih tradicionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote vezanih na red, kako bi se maksimizirala energetska efikasnost ili kada je potrebna upotreba materijala visokog kvaliteta za velike dobošasto-cevaste izmenjivače toplote ili kotlove za ponovno zagrevanje kazanskog tipa.

Kada se Alfa Lavaloviizmenjivači toplote velike efikasnosti koriste umesto dobošasto-cevastih jedinica, površina potrebna za prenos toplote se može smanjiti čak za tri puta a broj potrebnih izmenjivača toplote se može minimizirati. To povećava ekonomičnost, naročito kada je potreban materijal više klase i kada su obuhvaćeni troškovi instalacije. Ovo je još izraženije u slučajevima koji zahtevaju instalaciju na konstrukciji, kao što je kod procesa kondenzovanja viška pare.

Dokazana tehnologija za proces izdvajanja kisele vode u rafinerijama

Alfa Laval ima više od 150 kompaktnih izmenjivača toplote instaliranih u jedinicama za izdvajanje kisele vode širom sveta. Oni se koriste kao izmenjivači, kotlovi za ponovno zagrevanje, kondenzatori i hladnjaci, pružajući maksimalnu efikasnost i korisno vreme rada rafinerije, uz minimiziranje tendencija ka prljanju i koroziji