Aminski proces/tretman rezidualnog gasa

Uklanjanje visokog sadržaja vodonik sulfida iz gasnih tokova iz rafinerije primenom procesa za tretman amin gasa, zahteva veoma pouzdanu opremu sa malim potrebama za održavanjem. Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote od materijala otpornih na koroziju omogućuju energetsku efikasnost i maksimiziraju korisno vreme rada kroz minimiziranje tendencija ka prljanju u rafinerijama širom sveta.

Image for Amine process tail gas treatment 640x360 large

Optimiziranje tretmana amin procesnog/rezidualnog gasa

Kako biste izvukli maksimum iz vaših procesa tretmana amin gasa, Alfa Laval može ponuditi svoje znanje, dokazanu tehnologiju i širok asortiman usluga koje pomažu rafinerijama da uštede energiju, smanje potrebe za održavanjem, povećaju efikasnost i minimiziraju troškove.

Energetska efikasnost procesa tretmana amin gasa

Energija se iskorišćava iz odeljka za izvlačenje amina, gde se zasićeni amin prethodno zagreva pre regeneratora pomoću nezasićenog amina, koji izlazi iz regeneratora. Što se više energije iskoristi pri ovoj primeni, manje energije je potrebno kroz kotao za ponovno zagrevanje u regeneratoru, u smislu pare.

Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote se mogu projektovati sa temperaturnim pristupom od svega 5°C. To maksimizira iskorišćenje energije, čime se minimizira potrošnja pare u kotlu za ponovno zagrevanje.

Kotao za ponovno zagrevanje u regeneratoru se često projektuje kao kotao tipa kazana. Oni obično zahtevaju veliku temperaturnu razliku između ključalog medijuma i pare. To znači da je potreban viši pritisak pare za rad kotla za ponovno zagrevanje.

Kada se Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote koriste kao termosifonski kotlovi za ponovno zagrevanje sa podignutim slojem (rising film) za stub regeneratora amina, temperaturna razlika od 10°C može pokrenuti kotao i stvoriti prirodnu cirkulaciju kroz kotao za ponovno zagrevanje. To često znači da je moguće koristiti lako dostupnu paru pod niskim pritiskom umesto pare srednjeg pritiska.

Ublažavanje prljanja tokomtretmana procesnog/rezidualnog gasa amina

U zavisnosti od procesnog gasa koji se tretira, iskorišćenje toplote može doživeti različite stepene prljanja. Postoje različite vrste naslaga prljanja. Prljanje može uzeti oblik korozivnih čestica koje obično dolaze iz tornja za regeneraciju, ili mulja iz apsorpcionog tornja kada postoje problemi u procesu i prenošenje ugljovodonika u ovaj stub. Tendencije ka prljanju se takođe povećavaju kada se toplotno-stabilne soli neprekidno uklanjaju iz rastvora amina. Za minimiziranje tendencija ka prljanju, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote su projektovani za maksimalno smicanje i turbulenciju u kanalima za prenos toplote, što u velikoj meri redukuje tendencije izmenjivača toplote ka prljanju.

Bolja otpornost na koroziju

U slučaju visokog sadržaja vodonik sulfida u tretiranom gasu, rizik od korozije u procesnoj opremi za izvlačenje amina se takođe povećava. U mnogim slučajevima, nelegirani čelik se ne može koristiti a potrebna je upotreba materijala višeg kvaliteta. Standardni Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote su napravljeni od AISI 316L nerđajućeg čelika. Pored toga, više klase materijala su lako dostupne na zahtev.

Zaštita procesa kroz pouzdan, zadihtovan dizajn

Zbog toga što je vodonik sulfid smrtonosno jedinjenje, rizik od curenja iz izmenjivača toplote koji koriste taj medijum se mora minimizirati. Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote imaju ploče koje su laserski zavarene tako da formiraju kanale za prenos toplote. Zbog toga što nema dihtunga između ploča koji zaptivaju kanale za prenos toplote od spoljašnje sredine, rizik od eksternog curenja je minimiziran.

Smanjenje troškova za tretman amina

Amin korišćen za tretman procesnog i rezidualnog gasa je često vlasničko jedinjenje. Kao takvo, njegovi troškovi mogu predstavljati veliku investiciju kada je u pitanju ukupna cena procesne jedinice.

Kada se Alfa Lavalovikompaktni izmenjivači toplote koriste u procesu, zapremina zadržavanja izmenjivača se minimizira, smanjujući ukupnu količinu amina do 20%. Pored toga, zbog kratkog vremena zadržavanja amina u Compabloc termosifonskom kotlu za ponovno zagrevanje sa podignutim slojem, degradacija amina je ograničena i potrebno je manje dopunskog amina. To je još izraženije u slučajevima u kojima se radna temperatura kotla za ponovnog zagrevanje u regeneratoru može smanjiti njegovim radom primenom pare pod niskim pritiskom.

CAPEX uštede za tretman procesnog/rezidualnog gasa amina

Troškovi izmenjivača toplote takođe predstavljaju veliki procenat ukupnih troškova procesne jedinice. Ovo posebno važi ukoliko je potrebno nekoliko velikih tradicinoalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote redno vezanih za maksimiziranje energetske efikasnosti ili kada je potrebna upotreba materijala visokog kvaliteta za velike dobošasto-cevaste izmenjivače ili kotlove kazanskog tipa.

Upotreba Alfa Laval izmenjivača toplote velike efikasnosti i dobošasto-cevastih jedinica može smanjiti površinu za prenos toplote za više od tri puta i takođe će minimizirati broj potrebnih izmenjivača toplote. To povećava ekonomičnost, naročito kada je potreban materijal visokog kvaliteta. Dodatna smanjenja troškova rezultuju kada su obuhvaćeni instalacioni troškovi, kada je potrebna instalacija na konstrukciji kao što je sa primenom kondenzovanja viška.

Dokazana tehnologija za tretman procesnog/rezidualnog amin gasa

Alfa Laval ima više od 300 kompaktnih izmenjivača toplote koji se koriste kao izmenjivači, kotlovi za ponovnog zagrevanje, kondenzatori i hladnjaci u jedinicama za tretman amina u rafinerijama sirove nafte širom sveta. Ove jedinice omogućuju maksimalnu efikasnost i korisno vreme rada rafinerije uz minimiziranje tendencija ka prljanju i koroziji