Koksovanje ostataka

Nadogradnja ostataka i teških ugljovodoničnih frakcija kako bi se dobili dragoceniji proizvodi i sirovine kroz koksovanje, zahteva veoma pouzdane i efikasne procese. Za maksimalno korisno vreme rada u najtežim uslovima, oslonite se na Alfa Lavalove izmenjivače toplote radi maksimalnog trajanja rada i efikasnosti pri iskorišćenju energije, kondenzovanju para i hlađenju ugljovodoničnih frakcija dobijenih u procesu.

Image for residue coking 640x360 large

Optimizacija procesa koksovanja ostatka u rafineriji

Procesi koksovanja ostatka u rafineriji zahtevaju pametnu energetski-efikasnu opremu koja smanjuje troškove održavanja, povećava produktivnost i unapređuje profitabilnost. Alfa Laval poseduje znanje, tehnologiju i usluge za zadovoljenje potreba rafinerije.

Povećanje energetske efikasnosti

Koksovanje ostatka kao proces toplotnog krekovanja se obavlja na višim temperaturama od aproksimativno 500°C. Za minimiziranje potreba za energijom, dovodni tok se obično prethodno zagreje do najviše moguće temperature pomoću toplote iz toplih tokova koji izlaze iz jedinice za frakcionisanje.

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote koji se koriste za te namene obično zahtevaju  velike, glomazne jedinice, što rezultuje niskim brzinama i visokim tendencijama ka prljanju. To ograničava količinu energije koja se može iskoristiti, što zahteva veću ulaznu energiju kroz grejač na gorivo.

Alfa Laval izmenjivači toplote velike efikasnosti maksimiziraju izvlačenje energije uz minimiziranje broja i veličine izmenjivača toplote potrebnih za tu namenu. To minimizira ulaznu energije potrebnu za konačno predgrejanje. Pored toga, niske tendencije Alfa Lavalovih izmenjivača toplote ka prljanju omogućuju da energetska efikasnost uvek bude na najvišem mogućem nivou.

Smanjenje prljanja u procesima koksovanja u rafinerijama

Predgrejanje teških ugljovodoničnih frakcija i tokova ostataka do najviše moguće temperature pregrejača na gorivo može uzrokovati veliko prljanje. To naročito važi kada se koriste izlazni tokovi sa dna jedinice za frakcionisanje ili mulj jedinice za koksovanje kao grejni medijum.

Izlazni tokovi sa dna jedinice za frakcionisanje često sadrže puno čestica iz procesa koji se obavlja u jedinici za koksovanje, a visok sadržaj čvrstih materija je još veći problem kada se koristi mulj iz jedinice za koksovanje kao grejni medijum. Tendencija ka prljanju na dovodnoj strani zavisi od stabilnosti ostatka kao i sadržaja preduslova za prljanje kao što su oksidi gvožđa.

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote koji se koriste za ovu namenu su obično predmet ozbiljnog prljanja i problema zapušivanja. Ovi problemi mogu biti tako ozbiljni da ograničavaju kapacitet čitavog postrojenja i uzrokuju veliki rast troškova čišćenja.

Alfa Lavalovi spiralni izmenjivači toplote koji uzrokuju malo prljanja, minimiziraju tendenciju ka prljanju kroz kontrolisanje brzine kretanja fluida kroz kanale uz kratko vreme zadržavanja. To znači da nema ograničenja protoka u procesu. Pored toga, kada je potrebno čišćenje, vreme zastoja i troškovi se minimiziraju zahvaljujući lakom pristupu kanalima za prenos toplote.

Povećanje CAPEX ušteda u procesima koksovanja u rafineriji

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote mogu postati skupi, naročito kada je potrebno nekoliko velikih, glomaznih izmenjivača u nizu za iskorišćenje energije ili kada je potrebna instalacija na konstrukciji kako bi se kondenzovale pare. Pomoću kompaktnih, visoko efikasnih Alfa Lavalovih izmenjivača toplote, moguće je u velikoj meri smanjiti investicione i instalacione troškove uz iskorišćenje minimalne podne površine i težine.

Dokazana tehnologija za procese koksovanja ostatka u rafinerijama

U postrojenjima za koksovanje ostatka širom sveta, kompanija Alfa Laval ima skoro 50 izmenjivača toplote koji se koriste kao izmenjivači, kondenzatori pare i hladnjaci mulja. To omogućava velike uštede kapitalnih troškova kao i troškova energije i održavanja, čime se povećava profitabilnost.