Deasfaltovanje sa rastvaračem

Uklanjanje asfaltena iz ostataka je kritično za proizvodnju baznih ulja za podmazivanje. Pri izvlačenju razređivača i stripovanju rezultujuće smeše asfaltena i smole i deasfaltizovanog ulja, Alfa Lavalovi izmenjivači toplote velike efikasnosti povećavaju energetsku efikasnost uz maksimiziranje iskorišćenja razređivača. Pored toga, naši spiralni izmenjivači toplote sa niskim prljanjem efikasno upravljaju medijumima koji izazivaju ozbiljno prljanje.

Image for Solvent de-asphalting 640x360 large

Optimizacija procesa deasfaltizacije razređivača u rafinerijama

U sve većoj meri, rafinerije koriste procese deasfaltizacije razređivača kako bi nadogradile teške ostatke u dragocene proizvode. Alfa Laval poseduje znanje, opremu i usluge kojim pomaže rafinerijama za povećaju svoju profitabilnost kroz ekonomično konvertovanje ostataka sa dna rezervoara čime se povećavaju i prinosi i profitabilnost.

Unapređenje energetske efikasnosti

 efikasni Alfa Laval izmenjivači toplote maksimiziraju iskorišćenje energije uz minimiziranje broja i veličine izmenjivača toplote potrebnih za ovu namenu. To u velikoj meri smanjuje ulaznu energiju potrebnu za konačno predgrejanje kao i rashladni kapacitet za konačno hlađenje razređivača.

Smanjenje prljanja u procesima izvlačenja razređivača u rafinerijama

Zbog visokog sadržaja asfaltena koji se taloži na zidovima za prenos toplote, konačno hlađenje temperature asfaltena/smole može dovesti do velikog prljanja. Prljanje u tradicionalnim dobošasto-cevastim izmenjivačima toplote ponekad može biti tako ozbiljno da ograničava kapacitet celokupnog procesa i uzrokuje veliko povećanje troškova čišćenja.

Alfa Lavalovi spiralni izmenjivači toplote sa niskim prljanjem minimiziraju tendencije ka prljanju kroz kontrolisane brzine kanala i niska vremena zadržavanja. To znači da nema ograničenja protoka u okviru procesa. Pored toga, kada je ptorebno čišćenje, minimiziraju se vreme zastoja i troškovi zahvaljujući lakom pristupu kanalima za prenos toplote.

Maksimiziranje izvlačenja razređivanja

Što se više pare kondenzuje, više se razređivača izvuče. Kondenzovanje pare se generalno postiže pomoću obične rashladne vode, što znači da je količina pare koja se može kondenzovati ograničena temperaturom rashladne vode.

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote zahtevaju određenu temperaturnu razliku za ograničavanje broja i veličine potrebnih izmenjivača.

Alfa Lavalov izmenjivače toplote velike efikasnosti omogućava temperaturni pristup od svega 3°C. To znači da je pojedinačna Alfa Laval jedinica razumna, ekonomična alternativa tradicionalnim dobošasto-cevastim izmenjivačima toplote. Pored toga, naši izmenjivači toplote maksimiziraju kapacitet kondenzovanja pare, čime se izvlači maksimalna količina razređivača.

Smanjenje CAPEX-a

Upotreba tradicionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote može biti skupa, naročito kada iskorišćenje energije zahteva nekoliko velikih, glomaznih jedinica vezanih na red, ili kada je potrebna instalacija na konstrukciji kako bi se kondenzovale pare. Alfa Lavalovi izmenjivači toplote velike efikasnosti znatno smanjuju troškove opreme i instalacione troškove dok maksimiziraju efikasnost uz minimalnu podnu površinu i težinu.

Dokazana tehnologija za deasfaltizaciju razređivača u rafinerijama

Alfa Lavalovi izmenjivači toplote se koriste kao izmenjivači, kondenzatori pare i hladnjaci u postrojenjima za deasfaltizaciju razređivača širom sveta, omogućujući uštede kapitalnih troškova kao i energetskih i troškova održavanja.