Alkalacija krekovane nafte

Kako bi se dobili benzini sa izuzetnim svojstvima koja smanjuju brujanje motora i minimiziraju formiranje čađi, od suštinske važnosti je dodavanje alkilata. Kompaktni i veoma efikasni, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote od materijala otpornih na koroziju pomažu u bezbednoj, energetski efikasnoj i ekonomičnoj proizvodnji alkilata, bilo da se koristi sumporna ili fluorovodonična kiselina kao katalizator procesa.

Image for cracked naphta alkylation 640x360 large

Unapređenje procesa alkilacije krekovane nafte

Konvertovanje izobutana i alkena u alkilate zahteva i stručnost i pouzdanu opremu. Alfa Laval poseduje znanje, tehnologiju za prenos toplote i servise koji rafinerijama omogućuju energetske uštede, manje potrebe za održavanje, veću proizvodnju i niže troškove investicije. Sve to doprinosi ukupnoj profitabilnosti vaše rafinerije.

Veća energetska efikasnost

Procesi alkilacije obuhvataju nekoliko stubova za frakcionisanje u koma se nekoliko tokova ugljovodonika razdvaja iz alkilacione smeše. Izvlačenje i prenos energije između ovih stubova je od kritične važnosti za ukupnu energetsku efikasnost i ekološki otisak procesa.

Jedna od tih pozicija za iskorišćenje toplote je predzagrevanje dovodnog toga u deizobutanizator (DIB), pomoću frakcija sa dna stubova. Maksimiziranje iskorišćenja energije u ovoj tački minimizira potrošnju energije u kotlu za ponovno zagrevanje pri DIB stubu kao i potrebe za rashladnom vodom za konačno hlađenje alkilata. Upotreba Alfa Laval Compabloc izmenjivača toplote doprinosi maksimalnom izvlačenju energije iz frakcije sa dna u DIB dovodni tok.

Povećanje kapaciteta

Obavljanje procesa alkilacije primenom sumporne kiseline na najnižoj mogućoj temperaturi ima  pozitivan efekat na prinos alkilata. Međutim, to može biti  zahtevno za postrojenje za hlađenje. Pomoću With Alfa Laval Compabloc izmenjivača, moguće je hladiti dovodni tok za alkilaciju do minimalne temperature ispred reaktora, koristeći otpadni tok iz reaktora kao rashladni medijum. Drugi način za maksimiziranje prinosa alkilata je upotreba naših Compabloc izmenjivača toplote za optimizaciju hlađenje i kondenzovanja recikliranog propana/rashladne tečnosti.

Minimiziranje CAPEX-a

Zbog toga što procesi alkilacije koriste  koncentrovane kiseline kao katalizatore, nekoliko primena izmenjivača toplote mora biti u stanju da podnese procesne tečnosti koje sadrže ili sumpornu ili fluorovodoničnu kiselinu. To zahteva metal visokog kvaliteta izabran za korišćene izmenjivače toplotei čini tradicionalne dobošasto-cevaste izmenjivače  skupom alternativom za te namene.

Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote omogućuju tri do pet puta veću efikasnost prenosa toplote nego kod dobošasto-cevastih izmenjivača što znači da će površina z aprenos toplote takođe biti tri do pet puta manja. Pored toga, zbog toga što su Compabloc ploče za prenos toplote tanke – najviše svega 1.2 mm – potrebna količina materijala visokog kvaliteta se minimizira. To se prenosi u visoku efikasnost prenosa toplote što maksimizira iskorišćenje toplote uz minimiziranje troškova investicije i eliminisanje problema korozije u odnosu na dobošasto-cevaste izmenjivače toplote.

Dokazana tehnologija za alkilaciju krekovane nafte

Instalirani u jedinice za alkilaciju koje koriste sunpornu i fluorovodoničnu kiselinu, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote se koriste kao izmenjivači dovodnog toka reaktora/otpadnog toka, izmenjivači dovodnog toka jedinice za frakcionisanje/toka sa dna jedinice, kondenzatori i kotlovi za ponovno zagrevanje i hladnjaci za konačno hlađenje alkilata, u rafinerijama širom sveta.