Katalitičko reformisanje

Maksimiziranje proizvodnje nafte za mešanje benzina ili proizvodnju etilena/propilena za petrohemijske sirovine zahteva pouzdane i efikasne jedinice za katalitičko krekovanje. Kako bi se unapredila profitabilnost, od suštinskog značaja je veliko iskorišćenje toplote, čak i u sredinama sa teškim prljanjem. Alfa Laval Compabloc i spiralni izmenjivači toplote su stoga odličan alat za maksimiziranje korisnog vremena rada i profitabilnost postrojenja.

Image for Catalytic cracking 640x360 large

Optimizacija procesa katalitičkog krekovanja fluida

Konvertovanje ugljovodoničnih frakcija u dragocenije rafinerijske proizvode se može obaviti tokom procesa katalitičkog krekovanja fluida (FCC). Kompanija Alfa Laval poseduje stručnost, tehnologije i servise koji pomažu rafinerijama da uravnoteže potrebu za smanjenjem potrošnje energije i uticaj na životnu sredinu i povećaju korisno vreme rada i prinose.

Energetska efikasnost procesa katalitičkog krekovanje fluida

Sadržaj energije u pari koja izlazi iz glavne jedinice za frakcionisanje može biti visok. Međutim, ukoliko se energija izvlači putem tradicionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote, bilo bi potrebno nekoliko velikih redno vezanih izmenjivača zbog niske temperature pare. Kada uračunate troškove visoko-kvalitetnog materijala otpornog na koroziju i instalacije na konstrukciji, više nije održivo izvlačiti energije zbog visokih troškova. Umesto toga, energije se obično baca hlađenjem i/ili kondenzovanjem pare u vazdušnim hladnjacima.

Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote nude pametnu alternativu. Projektovane za iskorišćenje energije čak i iz nisko-kvalitetnih izvora, Compabloc jedinice minimiziraju površinu za prenos toplote kao i broj izmenjivača toplote i podnu površinu potrebnu za postizanje visoke energetske efikasnosti. One izvlače veći deo energije iz pare, često je preusmeravajući u sistem za predgrejanje dovodnog toka u kotao za ponovno zagrevanje ili sistem daljinskog grejanja.

Mulj sa dna glavne jedinice za frakcionisanje (ulje iz dekantera) je takođe veliki izvor energije. Većina rafinerija koristi taj mulj za predgrejanje dovodnog toka, generisanje pare i ponekad kao toplotu za ostale procesne jedinice.

Obično je nekoliko velikih tradicionalnih redno vezanih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote potrebno za iskorišćenje ove energije a potrebno je i često čišćenje zbog visoke tendencije mulja ka prljanju. U mnogim slučajevima, preporučuje se rezervna oprema kako bi se maksimizirala energetska efikasnost dok se izmenjivači čiste.

Efikasni Alfa Laval spiralni izmenjivači toplote maksimiziraju iskorišćenje energije iz mulja uz minimiziranje tendencije ka prljanju i potreba za održavnajem.

Ublažavanje prljanja kod katalitičkog krekovanja fluida

Mulj sa dna glavne jedinice za frakcionisanje (ulje iz dekantera) često ima velike tendencije ka prljanju jer sadrži veliku količinu katalitičkih čestica kao i čestice koksa i pepeo iz stuba jedinice za frakcionisanje. Dobošasto-cevasti izmenjivači toplote su izloženi velikim tendencijama ka prljanju zbog njihovog dizajna sa slepim zonama u rotirajućim komorama i zbog rizika nejednake distribucije na zidovima cevi. To otežava, ako ne čini i nemogućim, kontrolu brzine protoka unutar cevi.

Alfa Laval spiralni izmenjivači toplote su posebno skrojeni tako da podnose procesne tečnosti sa velikim sadržajem čvrstih materija. Njihov jedno-kanalni dizajn pomaže u lakšoj kontroli brzine protoka i izbegava neravnomernu distribuciju. Pored toga, nema slepih zona gde se materijal može nagomilati. To znači da nije potrebno nikakvo čišćenje i da je vremenom moguće postići maksimalnu efikasnost prenosa toplote – čak i kada se katalizator prenosi do stuba glavne jedinice za frakcionisanje.

Povećanje kapaciteta

Povećanje kapaciteta FCC procesa može biti skupo ukoliko postoje uska grla u opremi u vezi sa kapacitetom grejača na gorivo koji obavlja predgrejanje dovodnog toga, duvačem vazduha u sistemu regeneracije katalizatora ili LPG kompresoru.

Alfa Laval spiralni izmenjivači toplote maksimiziraju predgrejanje dovodnog toka ispred grejača na gorivo. To može rasteretiti grejač na gorivo, omogućavajući ili preradu više dovodnog toka ili dalje povećanje temperature reakcije. Uz višu temperaturu reakcije, potrebno je manje katalizatora. To smanjuje količinu vazduha potrebnu za regeneraciju katalizatora i rasterećuje duvač vazduha čime se povećava kapacitet postrojenja.

Pored toga, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote se obično instaliraju kao kondenzatori za višak pare iz jedinice za frakcionisanje kako bi se maksimiziralo kondenzovanje i hlađenje, čime se rasterećuju kompresori.

Otpornost na koroziju

Višak pare iz glavne jedinice za frakcionisanje može biti  korozivan jer para sadrži soli koje se mogu sublimisati i formirati naslage na zidovima za prenos toplote u izmenjivaču toplote.

To znači da se kod nelegiranog čelika može javiti korozija ispod naslaga i česte potrebe za popravkama ili velikim zamenama. Kako bi se izbegli problemi vezani za koroziju, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote se mogu napraviti od materijala visokog kvaliteta koji su otporni na koroziju za ovu vrstu servisa. To pomaže u eliminaciji potrebe za popravkama i zamenama.

CAPEX uštede kod katalitičkog krekovanja fluida

Dobošasto-cevasti izmenjivači toplote postaju  skupi, naročito kada se izvlači energija iz nekoliko velikih, glomaznih izmenjivača koji zahtevaju rezervnu opremu kada se čiste, ili kada se koristi materijal visokog kvaliteta kako bi se obezbedila dovoljna otpornost na koroziju. Zahvaljujući maloj tendenciji ka prljanju kod Alfa Lavalovih spiralnih izmenjivača toplote, nisu potrebne nikakve rezervne jedinice.

Pored toga, zahvaljujući  efikasnim Alfa Laval izmenjivačima toplote, potrebna je do tri puta manje površina za prenos toplote. To znatno smanjuje kapitalne troškove, naročito kada agresivni medijumi zahtevaju upotrebu materijala visokog kvaliteta.

Konačno, zato što Alfa Lavalovi izmenjivači toplote mogu podneti programe prelaznih temperatura u jednom izmenjivaču, broj izmenjivača potrebnih za iskorišćenje toplote je minimiziran. Pored toga, ukupni trošak instalacije se takođe može smanjiti. Ovo važi čak i kada je potrebna instalacija na konstrukciji za primene kondenzovanja pare.

Dokazana tehnologija za katalitičko krekovanje

Kompanija Alfa Laval ima više od 100 izmenjivača toplote koji se koriste u FCC jedinicama širom sveta. Od njih, više od 50 Alfa Laval spiralnih izmenjivača toplote je instalirano ili kao izmenjivači mulja / dovodnog toka ili kao hladnjaci mulja. Pored toga, oko 40 Alfa Laval Compabloc izmenjivača toplote je instalirano kao kondenzatori viška pare za glavnu jedinicu za frakcionisanje.