Tretman životinjskih masti

Životinjske masti i riblja ulja su trenutno poprilično u fokusu zbog njihovog sadržaja dragocenih Omega-3 nezasićenih masnih kiselina. One su neophodne za ljudsko zdravlje, ali ljudski organizam nije u stanju da ih proizvede. Kompanija Alfa Laval pruža jedinstvenu kombinaciju tehnologije i znanja potrebnih za ekstrahovanje dragocenih proteina iz životinjskih i ribljih proizvoda.

Animal and fish fat refining

Posebna prerada

Prerada sa fokusom na Omega-3 zahteva efektivno uklanjanje PCB (polihlorisanih bifenila), svih preostalih količina DDT-a i svih POC (perzistentnih organskih hemikalija) koje mogu biti prisutne.

Kompanija Alfa Laval nudi sisteme za hemijsko rafinisanje i ostalu specijalizovanu opremu koja je u stanju da ukloni te materije.

Frakcionisanje

Alternativni, prirodniji pristup je frakcionisanje. On obuhvata postepeno hlađenje masti i ulja pod pažljivo kontrolisanim uslovima, čime se omogućuje kristalizacija čvrstog sadržaja masti što olakšava njegovo izdvajanje.

Mi pružamo opremu za kristalizaciju i filtraciju koja je od suštinskog značaja za ovu vrstu modifikacije masti.

We provide the crystallization and filtration equipment essential for this kind of fats modification.