Tretman masti i ulja za bio-gorivo

Tek oko dve trećine svetske proizvodnje masti i ulja se smatra jestivim za ljudsku upotrebu ili podesnim za stočnu ishranu za životinje. Ostatak se može iskoristiti ili direktno za generisanje energije kroz spaljivanje, ili kao sirovina za biogoriva i oleohemikalije. U nekim kontekstima, takva goriva se smatraju čak i korisnom zamenom za fosilna goriva.

Processing of fats and oils in biofuel production

Tehnologije obraćajući pažnju na individualne potrebe klijenata

Unapređuju komercijalnu održivost prerade odgovarajućih masti i ulja u različite vrste biogoriva.

Linije za pred-preradu kompanije Alfa Laval mogu se takođe konfigurisati za upotrebu u preradi ujedno i neprerađenog jestivog ulja i komponenti biogoriva. Postoje četiri alternativna procesa pred-prerade:

  • Parna destilacija (stripovanje)
  • Neutralizacija baza za uklanjanje slobodnih masnih kiselina
  • Enzimsko degumiranje u slučajevima kada takvo uklanjanje nije neophodno
  • Napredan tretman glicerolom (AGT).

Mi pružamo tačne postavke i kombinaciju opreme potrebnu za tačno određene procese i potrebe svakog korisnika.

Pred-prerada pomoću glicerola (AGT)

Proizvođači biodizela, prerađivači životinjskih ostataka i kompanije koje sakupljaju korišćeno jestivo ulje (UCO) mogu imati koristi od primene napredne prerade primenom glicerola (AGT) podešene za pred-preradu.

Ekonomičan i energetski efikasan AGT proces konvertuje nusproizvode niske vrednosti sa visokim sadržajem FFA, u gorivno biljno ulje sa niskim sadržajem FFA (straight vegetable oil - SVO), teško lož ulje (heavy fuel oil - HFO) ili oleohemikalije.